KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Niniejszym informujemy Cię, że Henniger Investment Spółka Akcyjna przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy:

- dokonali subskrypcji fan page'y Mieszkaj w Mieście i/lub Dolina Radzionków i/lub K2O poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
- opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
- przekazali swoje dane osobowe Henniger Investment Spółce Akcyjnej za pośrednictwem komunikatora Messenger lub innych środków komunikacji.

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych określonych w pkt I jest Administratorem danych osobowych określonych w pkt I jest Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą: 31-351 Kraków, ul. Katowicka 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000599210, posiadająca NIP 6350000742, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6.768.953,00 złote.

III Cele i podstawy przetwarzania

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe określone w pkt I w następujących celach:
- w celu prowadzenia odpowiednio fanpage'y pod nazwą Mieszkaj w Mieście/Dolina Radzionków/K2O na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.;

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV Kategorie Twoich Danych Osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 2. Dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook.

V Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook.

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII Okres przechowywania danych

Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
  c) Prawo do usunięcia danych, jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane;
  d) Ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać aby Administrator ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacje o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.